Japanese Navy Type 99 Machine Canon.
1"Gou" Model 1 "Kai"1 Machine Canon.
Type 99 Machine Cannon-01
Type 99 Machine Cannon-02

Aircraft Weapon