Japanese Navy Type 99 Machine Canon.
1"Gou" Model 1 "Kai"1 and 2"Gou" Model 4 Machine Canon.
Type 99 Machine Cannon-03
2"Gou" Model 4 Machine Canon.
Type 99 Machine Cannon-04

Aircraft Weapon